REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FAJNEKRZESLA.PL

1. Postanowienia ogólne

1.1    Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.fajnekrzesla.pl zwanym dalej Sklep/Sprzedawca jest:

AGART Agnieszka Gwałt,
27-400 Ostrowiec Św.
ul. Rynek Denkowski 8;
NIP: PL 661 173 81 46
REGON 260640910

Dane do kontaktu dla konsumentów:
 - e-mail: sklep@fajnekrzesla.pl
 - numer telefonu: +48 513 185 213

1.2    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców i określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a kupującym, umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.fajnekrzesla.pl

1.3     W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

1.4    Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

1.5    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym www.fajnekrzesla.pl w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie sklepu internetowego www.fajnekrzesla.pl.

Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze sklepu internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.6    Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

2. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – AGART Agnieszka Gwałt, 27-400 w Ostrowcu Św. ul. Rynek Denkowski 8
Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.fajnekrzesla.pl , za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.
Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.
Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
3.1    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w sklepie internetowym.

3.2    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3    Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę  www.fajnekrzesla.pl, oraz e-mailowo na adres sklep@fajnekrzesla.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

3.3.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.


4. Ceny, sposoby i termin płatności za produkt

4.1    Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto. Ceny nie obejmują kosztów dostawy i montażu, jeśli takie występują są one podawane osobno w formularzu zamówień.

4.2    W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
- Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
- Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
- Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:

    BGŻ BNP PARIBAS 11 2030 0045 1130 0000 1202 3900

- Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

5. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

5.1    Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2    Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem
- zewnętrznych firm transportowych (firm kurierskich)
- własnymi dostępnymi środkami transport.

5.3    Odbiór osobisty produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4    Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszt ten uzależniony jest od rozmiarów, wagi i miejsca dostawy wybranych produktów i ustalany jest indywidualnie. Towar dostarczany jest w zabezpieczonych paczkach do montażu we własnym zakresie. Dostawy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

5.5     Sklep nie ponosi kosztów wniesienia towarów do siedziby Klienta, czy też do budynku wskazanego przez Klienta (zwłaszcza kosztów wniesienia towarów na piętro budynku) oraz kosztów montażu towarów. Dostawa realizowana jest do „pierwszych drzwi” w budynku. Kurierzy nie mają obowiązku wnoszenia towaru do domu klienta.

5.6    Obowiązkiem kupującego jest dokładne sprawdzenie kartonów oraz ich zawartości w obecności kuriera w momencie odbioru przesyłki. Wszelkie uszkodzenia wykryte w momencie rozpakowania przesyłki powinny być odnotowane wraz z kurierem na stosownym protokole przewoźnika. Protokół szkodowy należy wysłać na nasz adres mailowy i załączyć zdjęcia uszkodzeń i kartonu, w który został zapakowany towar. Uszkodzony towar należy zachować w przesłanym kartonie. Podstawą zgłoszenia reklamacji na uszkodzenia mechaniczne otrzymanego towaru jest sporządzenie protokołu odchyleń wraz z kurierem.

5.7    Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

- W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

- W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.8    Sklep zastrzega sobie prawo do poinformowania klienta o możliwym przesunięciu terminu realizacji złożonego zamówienia wynikł z powodów cyklu produkcyjnego. Sprzedawca poinformuje mailowo na adres wskazany przez kupującego o najbliższym terminie realizacji zamówienia i jeśli będzie on nie odpowiedni dla kupującego może on odstąpić od zawarcia umowy kupna bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Sprzedawca w ciągu 48 godzin dokonana zwrotu wpłaconych środków wynikających z zamówienia na wskazane konto przez kupującego

5.9    W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

6. Reklamacja

6.1    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

6.2    Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

6.3    Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

6.4    W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

6.5    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

6.6    W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

6.7    Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

6.8    Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

6.9    Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

6.10    Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

6.11    Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6.12    Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

6.13    Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

6.14    W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

6.15    Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

6.16    Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres AGART Agnieszka Gwałt ul. Rynek Denkowski 8 27-400 Ostrowiec Św.

7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1    Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.2    Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

7.3    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na:

- pisemnie na adres: AGART Agnieszka Gwałt ul. Rynek Denkowski 8 27-400 Ostrowiec Św.

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@fajnekrzesla.pl

7.4    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.  

7.5    Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar zwrócony, co do którego nabywca nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od jego kupna, nie będzie odbierany przez sprzedającego. Ponadto, warunkiem skutecznego zwrotu jest wysłanie towaru w stanie niezmienionym (chyba, że zmiana wynika ze zwykłego zarządu) razem z dostarczonymi dokumentami i dowodem zakupu, w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.6    Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy:

AGART Agnieszka Gwałt ul. Rynek Denkowski 8 27-400 Ostrowiec Św.

7.7    Koszty zwrotu towaru pokrywa osoba, która złożyła zamówienie. Jeżeli spełnione zostaną wszystkie warunki, cena uiszczona przez nabywcę zostanie zwrócona na podany przez przez niego rachunek bankowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru. Zwracana suma pieniężna nie obejmuje kosztów wysyłki zamawianego towaru.

7.8    Prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

8. Postanowienia końcowe

8.1    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

8.2    Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

8.3    Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

8.4    Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.fajnekrzesla.pl

8.5     Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

8.6    Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

8.7    Zmiana Regulaminu:

- Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

- W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

- W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

8.8    Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

8.9    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Złożenie zamówienia jest jednoznacznie z akceptacja powyższego regulaminu.