Prawo odstąpienia od umowy

7.1    Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.2    Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

7.3    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na:

- pisemnie na adres: AGART Agnieszka Gwałt ul. Rynek Denkowski 8 27-400 Ostrowiec Św.

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@fajnekrzesla.pl

7.4    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.  

7.5    Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar zwrócony, co do którego nabywca nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od jego kupna, nie będzie odbierany przez sprzedającego. Ponadto, warunkiem skutecznego zwrotu jest wysłanie towaru w stanie niezmienionym (chyba, że zmiana wynika ze zwykłego zarządu) razem z dostarczonymi dokumentami i dowodem zakupu, w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.6    Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy:

AGART Agnieszka Gwałt ul. Rynek Denkowski 8 27-400 Ostrowiec Św.

7.7    Koszty zwrotu towaru pokrywa osoba, która złożyła zamówienie. Jeżeli spełnione zostaną wszystkie warunki, cena uiszczona przez nabywcę zostanie zwrócona na podany przez przez niego rachunek bankowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru. Zwracana suma pieniężna nie obejmuje kosztów wysyłki zamawianego towaru.

7.8    Prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.


POBIERZ FORMULARZ


Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.