Krzesła w stylu nowoczesnym | do kuchni, jadalni | Sklep fajnekrzesla.pl - Sklep fajnekrzesla.pl

krzesła w stylu nowoczesnym

Jest 383 produktów.

Pokazano 1-60 z 383 pozycji

Aktywne filtry

ADELLA CIEMNY SZARY krzesło tapicerowane velvet outlet
  • -20%

ADELLA CIEMNY SZARY krzesło...

Cena podstawowa 319,00 zł Cena 255,20 zł
DOSTĘPNE 2 SZTUKI koniec kolekcji Nowoczesne krzesło tapicerowane z ozdobnym pikowaniem na oparciu, tkanina welurowa. kolor: CIEMNY SZARY
AMY krzesło tapicerowane noga drewniana

AMY krzesło tapicerowane...

Od Cena 495,00 zł
kolor: DO WYBORU WG. WZORNIKA  PRODUKT POLSKI  - najlepsza jakość, możliwość wykonania pod potrzeby klienta nowoczesny design utrzymany w...
AMY WZORY - krzesło tapicerowane tkanina we wzory

AMY WZORY - krzesło...

Od Cena 595,00 zł
kolor/wzór tapicerki - do wyboru z próbnika tkanin  PRODUKT POLSKI  - najlepsza jakość, możliwość wykonania pod potrzeby klienta nowoczesny...
AMY-2 krzesło z podłokietnikiem noga czarny+złoty

AMY-2 krzesło z...

Od Cena 605,00 zł
kolor: DO WYBORU WG. WZORNIKA PRODUKT POLSKI - najlepsza jakość, możliwość wykonania pod potrzeby klienta nowoczesny design utrzymany w...
AMY-2 WZORY krzesło z podłokietnikami tkanina wzory

AMY-2 WZORY krzesło z...

Od Cena 695,00 zł
kolor: tkanina WZORY + Magic Velvet  PRODUKT POLSKI  - najlepsza jakość, możliwość wykonania pod potrzeby klienta nowoczesny design utrzymany...
ażurowe krzesło CHICO baby blue
  • -18%

ażurowe krzesło CHICO baby...

Cena podstawowa 195,00 zł Cena 159,00 zł
Nowoczesne krzesło plastikowe wykonane z tworzywa ABS kolor: baby blue, jasny niebieski  lekkie, niebanalna form, profilowane siedzisko  wysoka...
ażurowe krzesło CHICO beżowe
  • -18%

ażurowe krzesło CHICO beżowe

Cena podstawowa 195,00 zł Cena 159,00 zł
Nowoczesne krzesło plastikowe wykonane z tworzywa ABS kolor: BEŻOWY  lekkie, niebanalna form, profilowane siedzisko  wysoka odporność na...
ażurowe krzesło CHICO czarne
  • -18%

ażurowe krzesło CHICO czarne

Cena podstawowa 195,00 zł Cena 159,00 zł
Nowoczesne plastikowe krzesło wykonane z tworzywa ABS kolor: CZARNY  lekkie, niebanalna form, profilowane siedzisko  wysoka odporność na...
ażurowe krzesło CHICO różowe
  • -18%

ażurowe krzesło CHICO różowe

Cena podstawowa 195,00 zł Cena 159,00 zł
Nowoczesne plastikowe krzesło wykonane z tworzywa ABS kolor: RÓŻOWY  lekkie, niebanalna form, profilowane siedzisko  wysoka odporność na...
ażurowe krzesło CHICO szary

ażurowe krzesło CHICO szary

Cena 195,00 zł
Nowoczesne plastikowe krzesło wykonane z tworzywa ABSkolor: CIEMNY SZARY lekkie, niebanalna form, profilowane siedzisko wysoka odporność na różnego...
ażurowe krzesło CHICO turkusowe
  • -18%

ażurowe krzesło CHICO...

Cena podstawowa 195,00 zł Cena 159,00 zł
Nowoczesne plastikowe krzesło wykonane z tworzywa ABS kolor: TURKUSOWY  lekkie, niebanalna form, profilowane siedzisko  wysoka odporność na...
BARI krzesło tapicerowane podłokietnik noga czarna

BARI krzesło tapicerowane...

Od Cena 520,00 zł
kolor krzesła: DO WYBORU WG. WZORNIKA TKANIN  PRODUKT POLSKI  - najlepsza jakość, możliwość wykonania pod potrzeby klienta nowoczesny design...
BARI PEPITKA krzesło tapicerowane tkanina pepitka

BARI PEPITKA krzesło...

Od Cena 580,00 zł
kolor krzesła: DO WYBORU WG. WZORNIK TKANIN +PEPITKA  PRODUKT POLSKI  - najlepsza jakość, możliwość wykonania pod potrzeby klienta nowoczesny...
BARI tkanina we wzory krzesło tapicerowane z podłokietnikiem

BARI tkanina we wzory...

Od Cena 640,00 zł
kolor krzesła: DO WYBORU WG. WZORNIK TKANIN +MALAVI  PRODUKT POLSKI  - najlepsza jakość, możliwość wykonania pod potrzeby klienta nowoczesny...
CAREN krzesło tapicerowane AquaClean szare, noga czarna
  • -15%

CAREN krzesło tapicerowane...

Cena podstawowa 650,00 zł Cena 550,00 zł
kolor: szary tkanina AquaClean VIVALTO-336 dostępne od ręki 12szt.  PRODUKT POLSKI  - najwyższa jakość, możliwość wykonania pod potrzeby klienta...
CAREN krzesło tapicerowane AquaClean szare, noga metal dąb
  • -14%

CAREN krzesło tapicerowane...

Cena podstawowa 690,00 zł Cena 590,00 zł
kolor: szary tkanina AquaClean VIVALTO-336 dostępne od ręki 12szt.  PRODUKT POLSKI  - najwyższa jakość, możliwość wykonania pod potrzeby klienta...
CLEO GRANATOWE krzesło tapicerowane velvet

CLEO GRANATOWE krzesło...

Cena 385,00 zł
kolor: GRANATOWY nowoczesny design, idealnie wpisujące się w aktualne trendy. głębokie siedzisko i wyprofilowane oparcie zapewnia wyjątkowy...
CLEO SZARE krzesło tapicerowane velvet

CLEO SZARE krzesło...

Cena 385,00 zł
kolor: SZARY nowoczesny design, idealnie wpisujące się w aktualne trendy. głębokie siedzisko i wyprofilowane oparcie zapewnia wyjątkowy...
EMMA-65 hoker, krzesło barowe wys 65 cm

EMMA-65 hoker, krzesło...

Od Cena 570,00 zł
kolor: DO WYBORU WG. WZORNIKA  PRODUKT POLSKI  - najlepsza jakość, możliwość wykonania pod potrzeby klienta nowoczesny design utrzymany w...
EMMA-75 hoker, krzesło barowe wys 75 cm

EMMA-75 hoker, krzesło...

Od Cena 570,00 zł
kolor: DO WYBORU WG. WZORNIKA  PRODUKT POLSKI  - najlepsza jakość, możliwość wykonania pod potrzeby klienta nowoczesny design utrzymany w...

Nowoczesne krzesła o wyjąt­ko­wej sty­li­styce to obec­nie naj­bar­dziej poszu­ki­wane roz­wią­za­nia na rynku. Na cza­sie jest funk­cjo­nal­ność połą­czona z ory­gi­nal­nymi kształ­tami, które zapew­niają wyszu­kane dozna­nia este­tyczne, a zara­zem spraw­dzają się w każ­dej prze­strzeni. Nowo­cze­śnie zapro­jek­to­wane krze­sła powinny har­mo­ni­zo­wać z całym pomiesz­cze­niem i w spo­sób pozy­tywny wpły­wać na użyt­kow­nika.

Rodzaje mate­ria­łów na krze­sła

Czę­sto powstaje duży pro­blem z wybo­rem odpo­wied­niego modelu krze­sła ze względu na rodzaj mate­riału. Wybór mate­riału, z któ­rego wyko­nane jest krze­sło, powi­nien być dosto­so­wany do naszych potrzeb. Bogaty wybór krze­seł obej­muje zarówno te wyko­nane z drewna, jak i z metalu, aż po wyko­nane z two­rzyw sztucz­nych. Nowoczesne krzesła w zało­że­niu powinny słu­żyć ich użyt­kow­ni­kom latami. Osoby urzą­dza­jące pomiesz­cze­nia w nowo­cze­snym stylu chęt­nie korzy­stają z oferty krze­seł na drew­nia­nych nogach. Krzesła nowoczesne ide­al­nie wkom­po­no­wują się w sty­li­stykę indu­strialną i skan­dy­naw­ską.

Krze­sła w nowo­cze­snej kuchni

Krzesła to klu­czowy ele­men­tem wypo­sa­że­nia każ­dej kuchni. Nie­wiele osób zdaje sobie sprawę, jak istotne dla pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia kuchni są odpo­wied­nio dobrane krze­sła.

Obec­nie oferta dostęp­nych krze­seł kuchen­nych jest bar­dzo sze­roka. Przy wybo­rze powin­ni­śmy kie­ro­wać się gustem użyt­kow­ni­ków, wystro­jem wnę­trza oraz wygodą mebli w codzien­nym użyt­ko­wa­niu.

Naj­czę­ściej na począt­ko­wym eta­pie prze­glą­damy pro­jekty krze­seł kuchen­nych, a następ­nie je porów­nu­jemy. Sku­piamy się na mate­riale, z któ­rego je wyko­nano oraz kolo­ry­styce, która pasuje do naszego gustu. Czę­sto na początku poszu­ki­wań duża liczba warian­tów utrud­nia nasz wybór, ale z cza­sem staje się on coraz bar­dziej sper­so­na­li­zo­wany. Koń­cowy wybór powi­nien być dla nas jak naj­bar­dziej wygodny i wywo­ły­wać pozy­tywne wra­że­nie w naszej wyma­rzo­nej kuchni. Wygodne krzesła kuchenne zapew­niają odpo­wiedni wypo­czy­nek ciała od tru­dów codzien­nych zajęć.

Krzesła tapicerowane

Krzesła nowoczesne tapi­ce­ro­wane cha­rak­te­ry­zują się mięk­kim sie­dzi­skiem, które jest bar­dzo wygodne w użyt­ko­wa­niu. Pod­stawą krze­sła są nogi wyko­nane z drewna lub z metalu. Nowo­cze­sna kuch­nia i jadal­nia bar­dzo zyskuje na este­tyce, gdy usta­wimy w niej tapi­ce­ro­wane krze­sła z odpo­wied­nim prze­szy­ciem i dopa­so­wane kolo­rem do wnę­trza. Kolo­ry­styka i nie­stan­dar­dowe wzor­nic­two powinno har­mo­nij­nie współ­grać z aran­ża­cją wnę­trza. Oczy­wi­ście krze­sła prze­zna­czone do jadalni powinny mieć odpo­wied­nią trwa­łość. Z ewen­tu­al­nym zabru­dze­niem ich powierzchni, powin­ni­śmy sobie w spo­sób pro­sty pora­dzić. Modna tapi­cerka nadaje kuchni i jadalni wyjąt­ko­wego wyglądu, w któ­rym się bar­dzo przy­jem­nie czu­jemy i do któ­rego chęt­nie wra­camy.

Krze­sła z two­rzyw sztucz­nych

Nowoczesne krzesła wyko­nane z pla­stiku są este­tycz­ne i prak­tyczne w uży­tkowaniu. Nowo­cze­sne wnę­trza zyskują na wyglą­dzie poprzez umiesz­cze­nie w nich pomy­sło­wych i efek­tow­nych krze­seł z pla­stiku. Zróż­ni­co­wany kształt i żywa kolo­ry­styka powo­dują, że z łatwo­ścią możemy je dopa­so­wać do róż­nych wnętrz.

Tworzywo sztuczne cechuje się odpo­wied­nią wytrzy­ma­ło­ścią i trwa­ło­ścią. Wypro­fi­lo­wane, a zara­zem wygodne krzesła popra­wiają nasz kom­fort użyt­ko­wa­nia w razie ewen­tu­al­nych pro­blemów z krę­go­słu­pem.


Nowoczesne krzesła z two­rzyw sztucz­nych są lek­kie, a zara­zem są w sta­nie wytrzy­mać duże obcią­że­nia. Sta­lowe nogi są naj­czę­ściej zabez­pie­czone stop­kami, które chro­nią podłogę przed ewen­tu­al­nym zary­so­wa­niem.

Nasza oferta krze­seł prze­zna­czona jest do sze­ro­kiej rze­szy odbior­ców, któ­rzy sta­wiają na nowo­cze­sność połą­czoną z funk­cjo­nal­no­ścią. Jakość wyko­na­nia oraz uni­wer­sal­ność kształ­tów ofe­ro­wa­nych krze­seł doskonale prze­łoży się na podwyż­sze­nie kom­fortu codziennego życia.