Fotele konferencyjne - Sklep fajnekrzesla.pl

Fotele konferencyjne

Jest 49 produktów.

Pokazano 1-49 z 49 pozycji

Aktywne filtry

FK-0898H fotel obrotowy czarny
  • -9%

FK-0898H fotel obrotowy czarny

Cena podstawowa 549,00 zł Cena 499,00 zł
nowoczesny i elegancki wygląd wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej, miękkie podłokietniki zapewniają wyjątkowy komfort użytkowania...
FK-0898H fotel obrotowy szary
  • -9%

FK-0898H fotel obrotowy szary

Cena podstawowa 549,00 zł Cena 499,00 zł
nowoczesny i elegancki wygląd wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej, miękkie podłokietniki zapewniają wyjątkowy komfort użytkowania...
fotel obrotowy EMMA czarny/chrom

fotel obrotowy EMMA...

Cena 545,00 zł
KOLOR: CZARNY • Nowoczesny fotel obrotowy tapicerowany tkaniną typu WELUR / VELVET • Ergonomiczny kształt, miękkie siedzisko, wysokie...
fotel obrotowy EMMA czarny/złota

fotel obrotowy EMMA...

Cena 575,00 zł
KOLOR: CZARNY • Nowoczesny fotel obrotowy tapicerowany tkaniną typu WELUR / VELVET • Ergonomiczny kształt, miękkie siedzisko, wysokie...
fotel obrotowy EMMA granatowy/chrom

fotel obrotowy EMMA...

Cena 579,00 zł
KOLOR: GRANATOWY • Nowoczesny fotel obrotowy tapicerowany tkaniną typu WELUR / VELVET • Ergonomiczny kształt, miękkie siedzisko, wysokie...
fotel obrotowy EMMA granatowy/złota

fotel obrotowy EMMA...

Cena 599,00 zł
KOLOR: GRANATOWY • Nowoczesny fotel obrotowy tapicerowany tkaniną typu WELUR / VELVET • Ergonomiczny kształt, miękkie siedzisko, wysokie...
fotel obrotowy EMMA szary ciemny/chrom

fotel obrotowy EMMA szary...

Cena 579,00 zł
KOLOR: SZARY CIEMNY szyty na zamówienie • Nowoczesny fotel obrotowy tapicerowany tkaniną typu WELUR / VELVET • Ergonomiczny kształt, miękkie...
fotel obrotowy EMMA szary ciemny/złota

fotel obrotowy EMMA szary...

Cena 599,00 zł
KOLOR: SZARY CIEMNY szyty na zamówienie • Nowoczesny fotel obrotowy tapicerowany tkaniną typu WELUR / VELVET • Ergonomiczny kształt, miękkie...
fotel obrotowy EMMA zielony/chrom

fotel obrotowy EMMA...

Cena 579,00 zł
KOLOR: ZIELONY • Nowoczesny fotel obrotowy tapicerowany tkaniną typu WELUR / VELVET • Ergonomiczny kształt, miękkie siedzisko, wysokie...
fotel obrotowy EMMA zielony/złota

fotel obrotowy EMMA...

Cena 599,00 zł
KOLOR: ZIELONY • Nowoczesny fotel obrotowy tapicerowany tkaniną typu WELUR / VELVET • Ergonomiczny kształt, miękkie siedzisko, wysokie...
Fotel obrotowy FK-2501 szary

Fotel obrotowy FK-2501 szary

Cena 329,00 zł
Siedzisko i oparcie fotela obrotowego pokryte jest tkaniną membranową tzw. "siatką". Fotel czarny posiada teleskop pneumatyczny umożliwiający...
fotel obrotowy KRYSTAL czarny / złota

fotel obrotowy KRYSTAL...

Cena 575,00 zł
KOLOR: CZARNY • Nowoczesny fotel obrotowy tapicerowany tkaniną typu WELUR / VELVET • Ergonomiczny kształt, miękkie siedzisko, wysokie...
fotel obrotowy KRYSTAL czarny/chrom

fotel obrotowy KRYSTAL...

Cena 545,00 zł
KOLOR: CZARNY • Nowoczesny fotel obrotowy tapicerowany tkaniną typu WELUR / VELVET • Ergonomiczny kształt, miękkie siedzisko, wysokie...
fotel obrotowy KRYSTAL pudrowy różowy/chrom

fotel obrotowy KRYSTAL...

Cena 545,00 zł
KOLOR: PUDROWY RÓŻOWY • Nowoczesny fotel obrotowy tapicerowany tkaniną typu WELUR / VELVET • Ergonomiczny kształt, miękkie siedzisko, wysokie...
fotel obrotowy KRYSTAL pudrowy różowy/złota

fotel obrotowy KRYSTAL...

Cena 575,00 zł
KOLOR: PUDROWY RÓŻOWY • Nowoczesny fotel obrotowy tapicerowany tkaniną typu WELUR / VELVET • Ergonomiczny kształt, miękkie siedzisko, wysokie...
fotel obrotowy KRYSTAL szary ciemny/złota

fotel obrotowy KRYSTAL...

Cena 575,00 zł
KOLOR: SZARY CIEMNY • Nowoczesny fotel obrotowy tapicerowany tkaniną typu WELUR / VELVET • Ergonomiczny kształt, miękkie siedzisko, wysokie...
fotel obrotowy MONTE pudrowy różowy/chrom

fotel obrotowy MONTE...

Cena 545,00 zł
KOLOR: PUDROWY RÓŻOWY • Nowoczesny fotel obrotowy tapicerowany tkaniną typu WELUR / VELVET • Ergonomiczny kształt, miękkie siedzisko, wysokie...
fotel obrotowy MONTE pudrowy różowy/złota

fotel obrotowy MONTE...

Cena 574,00 zł
KOLOR: PUDROWY RÓŻ • Nowoczesny fotel obrotowy tapicerowany tkaniną typu WELUR / VELVET • Ergonomiczny kształt, miękkie siedzisko, podłokietniki,...
fotel obrotowy MONTE szary ciemny/złota

fotel obrotowy MONTE szary...

Cena 574,00 zł
KOLOR: SZARY CIEMNY • Nowoczesny fotel obrotowy tapicerowany tkaniną typu WELUR / VELVET • Ergonomiczny kształt, miękkie siedzisko, podłokietniki,...
fotel obrotowy MONTE turkus/chrom

fotel obrotowy MONTE...

Cena 545,00 zł
KOLOR: TURKUS • Nowoczesny fotel obrotowy tapicerowany tkaniną typu WELUR / VELVET • Ergonomiczny kształt, miękkie siedzisko, wysokie...
fotel obrotowy MONTE turkus/chrom outlet

fotel obrotowy MONTE...

Cena 545,00 zł
KOLOR: TURKUS Krzesło w 2 gatunku/ wada produkcyjna na 2 zdjęciu • Nowoczesny fotel obrotowy tapicerowany tkaniną typu WELUR / VELVET •...
fotel obrotowy MONTE turkusowy/złota

fotel obrotowy MONTE...

Cena 574,00 zł
KOLOR: TURKUSOWY • Nowoczesny fotel obrotowy tapicerowany tkaniną typu WELUR / VELVET • Ergonomiczny kształt, miękkie siedzisko, podłokietniki,...
szary fotel obrotowy KRYSTAL noga czarna

szary fotel obrotowy...

Cena 545,00 zł
KOLOR: SZARY CIEMNY • Nowoczesny fotel obrotowy tapicerowany tkaniną typu WELUR / VELVET • Ergonomiczny kształt, miękkie siedzisko, wysokie...

Sala kon­fe­ren­cyjna to ważne pomiesz­cze­nie w każ­dej fir­mie. Naj­czę­ściej odby­wają się w niej różne spo­tka­nia, zebra­nia i w zależ­no­ści od potrzeb inne uro­czy­sto­ści. Do jej kom­for­to­wego urzą­dze­nia potrze­bu­jemy sty­lowe i kom­for­towe fotele lub krze­sła kon­fe­ren­cyjne. To głów­nie dzięki nim możemy odbyć dłu­gie spo­tka­nie lub kon­fe­ren­cję w naprawdę wygod­nych warun­kach. Dodat­kowo prze­łoży się to na oży­wioną dys­ku­sję, a koń­co­wym efek­tem będą bły­sko­tliwe pomy­sły lub gotowy pro­jekt do reali­za­cji. Jak dobrać ide­alne fotele do sali konferencyjnej?

Este­tyczne fotele i krzesła konferencyjne

Chcesz zor­ga­ni­zo­wać spo­tka­nie i zapew­nić gościom wygodę pod­czas dłu­gich dys­ku­sji? Nasze krzesła konferencyjne zna­ko­mi­cie spraw­dzą się w tej i każ­dej innej sytu­acji. Bez naj­mniej­szego wysiłku znaj­dziesz wiele modeli, które pozwolą uwi­docz­nić rangę kon­fe­ren­cji i podnieś jej pre­stiż. To także dosko­nała pro­po­zy­cja dla osób, które chcą ory­gi­nal­nie, a zara­zem jak naj­bar­dziej funk­cjo­nal­nie zaaran­żo­wać wolną prze­strzeń wokół stołu w dowolnej sali konferencyjnej.
Duży wybór foteli konferencyjnych z naszej oferty pozwoli na urzą­dze­nie całego wnę­trza zgod­nego z gustami, nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych gości lub klien­tów.

Nowo­cze­sne i funk­cjo­nalne fotele obro­towe

Czę­sto na orga­ni­zo­wa­nych kon­fe­ren­cjach wyświe­tlane są slajdy doty­czące pre­zen­to­wa­nej tema­tyki. Osoby bio­rące udział w takiej kon­fe­ren­cji muszą kie­ro­wać wzrok na pre­zen­ta­cję, żeby na bie­żąco zapo­zna­wać się z mate­ria­łem. Zazwy­czaj pre­zen­ta­cja jest wyświe­tlana w jed­nym miej­scu. To spra­wia, że ludzie zaczy­nają przy­bie­rać naj­wy­god­niej­sze dla sie­bie pozy­cje, aby ją bez­pro­ble­mowo oglą­dać. Powo­duje to prze­sta­wiane lub odsu­wa­nie krze­seł przez uczestników spotkania. Taki chwi­lowy hałas i zamie­sza­nie nie­ko­rzyst­nie wpły­wają na prze­bieg kon­fe­ren­cji.
Pro­stym roz­wią­za­niem są obro­towe krzesła konferencyjne. Oczy­wi­ście trzeba także pamię­tać o funk­cji repre­zen­ta­cyj­nej takich pomiesz­czeń. Dobrany zestaw odpo­wied­nich foteli lub krzeseł konferencyjnych ma być sty­lowy, przy­cią­gać wzrok i zapew­niać wysoki kom­fort użyt­ko­wa­nia.

Cechy ide­alnego fotela obro­towego

Fotel konferencyjny lub krzesło konferencyjne obrotowe, które chcemy umie­ścić w sali kon­fe­ren­cyjnej, powinny być:
- ergo­no­micz­nej budowy – posia­dać szybką i pro­stą regu­la­cję wyso­ko­ści, głę­bo­ko­ści i odpo­wied­nie dopa­so­wa­nie w oko­licy lędź­wio­wej;
- sta­bilne – wyko­nane z wytrzy­ma­łych i trwa­łych mate­ria­łów;
- mobilne – zaopa­trzone w odpo­wiedni rodzaj kółek w zależ­no­ści od rodzaju powierzchni;
- sto­no­wane kolo­ry­stycz­nie – pasu­jące do pomiesz­cze­nia i two­rzące z nim har­mo­nijną całość;
- este­tyczne i dokład­nie wyko­nane.

Ofe­ru­jemy sze­roki wybór foteli obro­towych oraz krzeseł konferencyjnych.

Dzięki temu możemy ide­al­nie dobrać odpo­wied­nie modele do zaist­nia­łych potrzeb oraz zna­cząco wpły­nąć na opty­malną aran­ża­cję pomiesz­cze­nia.

Rodzaje foteli i krze­seł do sali kon­fe­ren­cyjnej

Nasze nowo­cze­sne krzesła biurowe to kom­fort połą­czony z naj­wyż­szą pre­zen­cją. Pro­po­nu­jemy ergo­no­miczne modele, które mogą być w wer­sji z sia­tecz­ko­wym opar­ciem, o ramie z chro­mo­wa­nej stali lub z wygod­nym tapi­ce­ro­wa­nym sie­dzi­skiem.

Modele z niż­szym opar­ciem

Posia­dają zazwyczaj kubeł­kową formę oraz siedzisko tapicerowane mięk­kim wypeł­nie­niem. Wygodę pod­czas dłuż­szego sie­dze­nia zapew­niają wyso­kie podło­kiet­niki. Wypo­sa­żone są w regu­la­cję wyso­ko­ści za pomocą mecha­ni­zmu pneu­ma­tycz­nego. Pod­stawa jest gal­wa­ni­zo­wana lub chro­mo­wana w róż­nych kolo­rach. Kółka są zabez­pie­czone nakład­kami kau­czu­ko­wymi, które zabez­pie­czają przed ewen­tu­al­nym pory­so­wa­niem powierzchni oraz wpły­wają na płynne poru­sza­nie fotela.
Fotele konferencyjne mają siedzisko tapicerowane bar­dzo miłą w dotyku tka­niną welu­rową lub wel­we­tową. Taka tapi­cerka ma dużą odpor­ność na zabru­dze­nia oraz na roz­lane płyny. Jeżeli roz­le­jemy her­batę na takiej tka­ni­nie, to jest ona łatwa do usu­nię­cia.

Modele z wyż­szym opar­ciem

Posia­dają spe­cjal­nie wzmac­niane kon­struk­cje, które prze­kła­dają się wysoką sta­bil­ność w cza­sie użyt­ko­wa­nia. Oczy­wi­ście mają także spe­cjal­nie pro­fi­lo­wane opar­cia, które utrzy­mują cały krę­go­słup w odpo­wied­niej pozy­cji pod­czas sie­dze­nia. Mają też odpo­wied­nie pod­par­cia, które pod­czas dłu­gich kon­fe­ren­cji sku­tecz­nie pomogą unik­nąć bólu w nad­garst­kach i łok­ciach.
Krzesła konferencyjne wykonane są z naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów sta­lo­wych, które prze­kła­dają się na ich wytrzy­ma­łość i trwa­łość pod­czas dłu­giego użyt­ko­wa­nia. Sie­dzi­sko jest umiesz­czone na sta­bilnej pod­sta­wie, co umoż­li­wia obrót o 360 stopni. Krzesło konferencyjne powinno być w miarę lek­kie, co bar­dzo uła­twia prze­no­sze­nie.

Oferta dopa­so­wana do potrzeb

W naszej ofer­cie znaj­dziesz uni­wer­salne fotele konferencyjne w bar­dzo zróż­ni­co­wa­nym stylu, które można łatwo dopa­so­wać do każ­dej sali.
Dobrze wybierz i zrób wra­że­nie na uczest­ni­kach jakiej­kol­wiek kon­fe­ren­cji.